Opinion

Det er godt kjent at opinionen over store deler av verden er imot selfangst. Men også i Norge er flertallet mot fangstmetodene, og nesten ingen spiser hvalkjøtt.

NOAH har foretatt flere undersøkelser om selfangst opp igjennom årene – disse viser at motstanden mot hvalfangst i Norge er økende. Samtidig er det stadig færre som spiser hvalkjøtt.

Flertallet i Norge er kritiske til hvalfangst

Da Norge gjenopptok den kommersielle hvalfangsten i 1993, var daværende leder for fiskerikomiteen på Stortinget, Peter Angelsen (Sp), så sikker på å ha hele Norges befolkning i ryggen i spørsmålet om hvalfangst, at han for åpen mikrofon forsøkte å nekte å ta imot et protestbrev underskrevet av Norges to ledende dyrevernorganisasjoner - NOAH og Dyrebeskyttelsen Norge: “Jeg kan ikke på Stortingets vegne ta imot slike uetterretteligheter (…) Men jeg gjør det under sterk tvil. Jeg synes også det er skammelig av dere å gå løs på fredelige fiskere og hvalfangere i kyst-Norge som dere gjør” utalte han under overrekkelsen.1 Men allerede da tok norske politikere feil av norsk opinion: I 1992 utførte en forsker ved et japansk sjøpattedyrinstitutt, en undersøkelse av holdninger til hvalfangst i flere land, og fant (gjennom Norsk Gallupp Insititutt) at 21 % nordmenn var “imot hvalfangst under alle omstendigheter”.2

I 2009 fikk NOAH utført en undersøkelse via Opinion.3 Den viste at 34 % av nordmenn mener at “Norge bør begynne å trappe ned kommersiell hvalfangst med hensyn til dyrevelferdsaspekter i fangsten”. Bare 21 % av de som ble spurt mente det var “akseptabelt at det kan ta fra flere minutter til over en time for hvalene å dø” i fangsten. Over 50% fant dette uakseptabelt. Kun 7 % av nordmenn spiste hvalkjøtt “regelmessig”, og en av fem nordmenn hadde aldri smakt hvalkjøtt.

I 2019 sto NOAH bak enda en undersøkelse, utført av Opinion. 4 Denne viste at andelen nordmenn som spiser hvalkjøtt ofte/jevnlig hadde sunket til 4%. 2/3 av nordmenn hadde aldri spist hvalkjøtt eller spiste det bare for lenge siden. Av disse som ikke spiste hvalkjøtt på undersøkelsestidspunktet, mente 23% at det var galt å drepe hvaler som begrunnelse for å ikke spise dem, mens 4% i tillegg til det var vegetarianere. 24% svarte at de var enig i uttalelsen “det er på tide å slutte med hvalfangst i Norge”, mens 48% var usikre på hva de skulle svare.

Bare 2% av nordmenn spiser hvalkjøtt ofte.

I 2021 utførte Respons Analyse en undersøkelse, igjen på oppdrag fra bl.a. NOAH, som viste at bare 2 % av nordmenn spiser hvalkjøtt ofte. 5 Konsumpsjonen hadde med andre ord halvert seg på 2 år. Ingen under 35 år svarte at de spiser hvalkjøtt ofte. Undersøkelsen viste også at flertallet av nordmenn nå var skeptiske til selve fangsten: 65 % mente det er uakseptabelt at nærmere 1 av 5 hvaler som blir tatt livet av i norsk hvalfangst ikke dør umiddelbart, og at noen hvaler bruker opptil 25 minutter på å dø. 63 % mente at det er uakseptabelt at over to tredjedeler av hvaler som blir tatt livet av i norsk hvalfangst er hunner, og en stor andel av dem er drektige. 54 % av de spurte mente at kunnskap om hvalens økologiske rolle bør føre til redusert hvalfangst.

65 % mente det er uakseptabelt at nærmere 1 av 5 hvaler som blir tatt livet av i norsk hvalfangst ikke dør umiddelbart.

Motstand i hvalfangstnasjonene

Også i de andre såkalte “hvalfangstnasjonene” ser man motstand på samme måte som i Norge. I Japan viste undersøkelser i 2008 at 25% av befolkningen var imot hvalfangst, over 70% ønsket å stanse Japans havbaserte fangst og 95% spiste ikke hvalkjøtt.6 Tallene så ganske like ut i 2014, da 23 % var imot hvalfangst og bare 4% spiste hvalkjøtt “av og til”.7

På grunn av Grønlands fangst av hval, er danske politikere uttalt for hvalfangst i internasjonale sammenhenger, men de er ikke på linje med dansker flest: 64% av danskene mente i 2007 at Danmark skal jobbe for et fortsatt forbud mot kommersiell hvalfangst i IWC, og 66% var imot kommersiell hvalfangst.8
På Island har støtten til hvalfangst sunket, og i 2014 var 23% imot hvalfangst.9 Konsum av hvalkjøtt er så lavt at landet har besluttet å stanse hvalfangst fra 2024. Fiskeriministeren uttalte i 2022: "Det er ikke noe som forsvarer å tillate hvalfangst etter 2024. Det er lite bevis for at det er noe som helst økonomisk utbytte av det."10

"Det er ikke noe som forsvarer å tillate hvalfangst etter 2024. Det er lite bevis for at det er noe som helst økonomisk utbytte av det."
- Islands Fiskeriminster Svandís Svavarsdóttir, 2022.

I IWC (International Whaling Commission) har “hvalfangstnasjonene” lenge fått støtte fra en gruppe afrikanske land. Det ble tidligere avslørt at Japan kjøpte stemmene til disse landene.11 Men disse landenes regjeringer, som markerer seg som sterke tilhengere av hvalfangst i IWC, er på kollisjonskurs med sine respektive befolkninger: I 2006 gjennomførte WWF en undersøkelse av holdningene i ti av de afrikanske landene som støttet hvalfangst i IWC. Av disse ti var opinionen i åtte land et klart flertall mot hvalfangst, mens i to land var opinionen 50/50 for og imot. Gjennomsnittlig motstand var 58,5 % mot hvalfangst.12

Internasjonal motstand

I de fleste land i verden er motstanden mot hvalfangst sterk. En rekke land definerer seg selv som “verne-land” – hvilket vil si at de fremmer vern og beskyttelse av hvaler fremfor kommersiell utnytting av dem, bl.a. i IWC. Landene som har en sterk holdning mot hvalfangst inkluderer de fleste EU-land, de latin-amerikanske landene, Australia, New Zealand og USA – i disse landene har politikernes hvalfangstmotstand en sterk forankring i befolkningen. Allerede på tidlig 1990-tall viste undersøkelser et sterkt flertall mot hvalfangst i flere av disse landene. ”.13 Disse holdningene har holdt seg stabile og/eller økt – i USA er 78 % “imot kommersiell hvalfangst”(2007)14 og i England er 82 % “imot å drepe hvaler” (2009).15

En rekke land definerer seg selv som “verne-land” – hvilket vil si at de fremmer vern og beskyttelse av hvaler fremfor kommersiell utnytting av dem.

Norske myndigheter hevdet i Stortingsmelding om sjøpattedyr (2009) at det er “ro rundt norsk hvalfangst”, og at de ikke merker motstand lengre.16 Det stemmer ikke med det reelle bildet av en sterk verdensopinion mot hvalfangst, aktiv motstand fra en rekke organisasjoner og tydelig uttalt motstand fra et flertall av landene representert i IWC.

Kilder

 1. Uttalelse til NOAHs Siri Martinsen fra Sps Peter Angelsen ved overrekkelse av protest mot hvalfangst utenfor Stortinget, 1993
 2. Dr. Fukuzo Nagasaki (1994). “Public Perception of Whaling”. Institute of Cetacean Research.
 3. “Holdninger til hvalfangst”. Opinion for Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH – for dyrs rettigheter. 03.06.2009
 4. “Holdninger til hvalfangst. Norge 2019”. Opinion for Animal Welfare Institute, Cetacean Society International, NOAH – for dyrs rettigheter, Humane Society International, Ocean Care, ProWildlife og Whale abd Dolhpin Concervation. Oktober 2019
 5. Respons Analyse AS, september 2021 for NOAH, AWI og WDC (med 1037 nordmenn i alderen 18 til 87 år)
 6. Nippon Research Centre Ltd (Gallup International Association) for Greenpeace, 2008
 7. Opinionsundersøkelse for Asahi Shimbun Newspaper. April 2014. Sitert i Phys.org. 22.04.2014.
 8. “Holdning til hvalfangst”. ACNielsen AIM A/S for WSPA. 2007
 9. “New poll shows less public support for whaling in Iceland». Iceland Magazine. 22.04.2014
 10. “Iceland to end whaling by 2024 after fall in demand, authorities say.” AFP/euronews.vom.07/02/2022
 11. “Japan admits buying allies on whaling”. The Guardian. 19.07.2001
 12. Meridian Marketing Support Services Ltd (Caribbean) og TebbuttResearch (Pacific) for WWF. June 2006.
 13. Dr. Fukuzo Nagasaki (1994). “Public Perception of Whaling”. Institute of Cetacean Research.
 14. “U.S. Public Opinion on Japanese Research Whaling”. Market Strategies Inc. for IFAW. 2007
 15. "Whaling”. YouGov for Campaign Whale. Mai 2009
 16. Stortingsmelding nr. 46 – Norsk Sjøpattedyrpolitikk, Fiskeri- og kystdepartementet, 2009
Hovedfoto: Bryan Austin

Fakta

 • Kun 2 % av nordmenn spiser hvalkjøtt “ofte”, og 6 av 10 nordmenn er kritiske til hvalfangst.
 • Landene som har en sterk holdning mot hvalfangst inkluderer de fleste EU-land, Latin-Amerika, Australia, New Zealand og USA.
 • I Japan viser undersøkelser at 95% ikke spiser hvalkjøtt.
 • 64 % av dansker mener at Danmark skal jobbe for et fortsatt forbud mot kommersiell hvalfangst i IWC.
 • Motstanden mot hvalfangst er sterk i mange land, og eksisterer overalt.