Spørsmål og svar

Hvalfangsten er en form for utnytting av dyr som norske myndigheter har fremmet, nesten for enhver pris. Som ledd i denne promoteringen har myndighetene kommet med påstander om hvalene og fangsten som rett og slett ikke er korrekte. NOAH har jobbet mye med å korrigere offentlig feilinformasjon, og spre forskningsbasert kunnskap om hvaler. Under finner du noen utvalgte spørsmål og svar - både påstander fra Fiskeridepartementet og spørsmål som NOAH har fått fra publikum.

Hvorfor er hvaler viktige for havet?

Alle dyr er viktige i sine økosystemer og for seg selv, men nyere forskning viser at hvalene også er svært viktige for hele havets økosystem og havets evne til å ta opp og lagre klimagasser. Det er fordi de driver næringsvandringer fra dypet og opp, og også lange vandringer i verdenshavene. Hvalene frigjør næringsstopper som planteplankton trenger for å vokse – og planteplankton er bais for annet liv og tar opp CO2.

Hvor gode kognitive evner har hvaler?

Hvaler er høyt utviklede pattedyr, med velutviklede følelser og kognitive evner. For eksempel viser anatomiske studier at vågehvalhjernen og menneskehjernen har lik tykkelse på visse hjernestrukturer (deler av neocortex) som har med bearbeiding av informasjon å gjøre. Det er beskrevet at hvaler generelt har mye “gliaceller”, som forbindes med læring. Det er funnet “spindelceller” i hvalhjerner, en celletype man også antar har noe å si for utvikling av visse kognitive evner.1

Hvorfor bør hvalfangst stoppe?

Dyr føler smerte og frykt på samme grunnleggende måte som oss selv, og de kjemper for sitt liv som vi ville ha gjort.2 Man har ingen logisk grunn til ikke å ta hensyn til disse evnene hos andre dyr. Men hvalfangsten påfører hvalene store smerter, ofte over lengre tid. Samtidig har ny forskning vist at hvalene er viktige for havets økosystemer og evne til å binde klimagasser – havet trenger flere hvaler. Det er et verdensomspennende forbud mot hvalfangst fordi hvalbestandene er på et betydelig lavere nivå enn det de var før fangst, men Norge bryter dette forbudet. Det er viktig å overholde globale miljøavtaler.

Hva er spesielt med fangstmetodene?

Det er noen særegne trekk ved hvalfangsten som man bør være klar over: Den eksploderende granatharpunen som brukes kan ofte skade dyrene istedenfor å drepe dem og kan forårsake langvarige lidelser. Risikoen for dette er stor under den kommersielle fangsten, hvor skytteren ofte har kun sekunder til å sikte og hvor havforholdene gjør det vanskelig å treffe målet.3 Myndighetene innrømmer at dette skjer med 20% av dyrene. I følge viltloven er de fleste arter fredet i yngletiden, men den gjelder ikke for sjøpattedyr: De fleste kjønnsmodne hunnhvaler er drektige når de blir jaktet på, og noen er høydrektige. Noen hunnhvaler kan være i følge med diende unger.4

Er hvalfangsten «human»?

Nei, det er smertefullt å bli truffet av en granatharpun som eksploderer i brystet. Myndighetene innrømmer at 20% av dyrene risikerer å leve med disse smertene i opptil 25 minutter, og gjennomsnittlig 6 minutter. De resterende lever gjennomsnittlig ett minutt etter at granatharpunen eksploderer. Men i realiteten vet man ikke hvor lenge hver enkelt hval lider i praktisk fangst, fordi det ikke registreres. Dessuten er mange av hvalene som fanges drektige, og risikerer å være i følge med diende unge. Hvalfangst er kritisert av veterinærer og biologer verden over, og i 2017 skrev EU-landene til Norge med oppfordring til å stoppe hvalfangst bl.a. fordi den «forårsaker alvorlig lidelse til individuelle dyr».5

Er hvalfangsten «godt kontrollert»?

Myndighetene gir inntrykk av at hvalfangsten er kontrollert av inspektører, men etter 2006 har det ikke vært påbudt med inspektører, kun elektronisk «ferdskriver». Data rundt skytingen, og hvor lang tid det tar før hvalene dør, blir ikke registrert.

Er hvalfangst «nødvendig»?

Hvalene drepes for «tradisjon» og for å få hvalkjøtt – til tross for at nesten ingen spiser det lenger. Myndighetenes påstander om at hvalfangst er «nødvendig» av miljøhensyn er direkte feil; å la hvalene leve i fred er nødvendig av miljøhensyn.

Er hvalfangst “miljøvennlig”?

Når hvalfangerne eller norske myndigheter kaller det «miljøvennlig» å drive fangst på en allerede sterkt redusert dyreart til tross for at et verdensomfattende forbud er innført, og mens vi har både klimakrise og naturkrise, er det direkte feil. Hvalene er en naturlig del av faunaen – det gavner ikke miljøet i havet at hvalene blir drept av mennesker. Tvert imot har nyere forskning funnet at det gavner miljøet av hvalene får leve og får dø naturlig.

Utgjør den mengden fisk som hvalene spiser direkte tap for fiskeriene?

Det virkelige spørsmålet burde være: Utgjør den mengde fisk som fiskeriene håver på land direkte tap for miljøet i havet? Svaret på dette er selvsagt ja – fiskeriene har bidratt til krise i flere fiskebestander og påvirket en rekke andre arter som blir tatt som “bifangst”.6 Samspillet mellom artene i havet er komplisert, og andre fiskearter påvirker hvernadre mer gjennom konsum enn sjøpattedyrene påvirker disse artene.7 Derimot har hvalene en annen påvirkning; de resirkulerer næringsstopper som bidrar til at planteplankton vokser – og gir grunnlag for flere fisker av ulike arter. Hvaler er svært viktige for sunne hav.

Hvorfor drives det hvalfangst?

Det drives hvalfangst fordi noen vil tjene penger på det. Lønnsomheten er imidlertid lav fordi nesten ingen spiser hvalkjøtt. Industrien har blitt subsidiert tidligere, men subsidiene ble avsluttet i 2020. Det kan synes som om hvalfangsten nå drives mest for «tradisjonens» skyld.

Hvor mange nordmenn spiser hvalkjøtt?

Bare 2% av nordmenn sier de spiser det ofte.

Hva synes nordmenn om hvalfangst?

Seks av ti nordmenn er kritiske til fangsten på grunn av dyrevernhensyn.

Hva gjør NOAH for å hjelpe hvalene?

NOAH har siden starten jobbet for å få slutt på hvalfangst – vi jobber med opinion, media og politikere. NOAH jobber også internasjonalt og samarbeider med mange ulike organisasjoner for å beskytte hvaler, samt stiller opp i IWC for å tale hvalenes sak. Vi jobber også mot andre farer som hvalene utsettes for – lydforurensing, plastforurensing m.m.

Kilder

  1. Marino et al (2008). “A claim in search of evidence: reply to Manger´s thermogenesis hypothesis of cetacean brain structure.” Biol. Rev.; Eriksen & Pakkenberg (2007). “Total neocortical cell number in the mysticete brain.” Anat Rec (Hoboken). Jan;290(1):83-95.
  2. Marc Bekoff, “Smile of a dolphin – remarkeable accounts of animal emotions”, Discovery Books, 2000
  3. Brakes, Butterworth, Simmonds & Lymbery (eds) (2004). «Troubled waters – a review of the welfare implications of modern whaling activities”. ResearchGate
  4. VKM Report 2022: 01. «Compilation of knowledge on the global population of common minke whale (Balaenoptera acutorostrata).» Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. 15.02.2022.
  5. "European Parliament resolution on whale hunting in Norway" European Parliament. 2017.
  6. Peter J. Corkeron: Marine mammals’ influence on ecosystem processes affecting fisheries in the Barents Sea is trivial. Artikkel i Biology Letters 23 April 2009 vol. 5 no. 2 204-206
  7. Gerber, L.R., Morisette, L., Kaschner, K., Pauly, D. (2009). Should Whales Be Culled to Increase Fishery Yield? Science: vol 323, p.880-881